Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ON-LINE SHOP www. pharmacynow.gr

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
1. H Ιστοσελίδα www. pharmacynow.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο αποτελεί την
ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης Συστεγασμένα φαρμακεία Αννας Αντωνάκου-Αθανασίου Πανταζόπουλου Ο.Ε. με (ΑΦΜ: 081563643, ΔΟΥ : ΚΒ Αθηνών), και
εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, Δυρραχίου 4-6 Τ.Κ 10443 Τηλ: (+30) 210-5154618 Fax:  (+30) 210-5154757
 
Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής/ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και
πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων σε αυτή όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου
της. Εφόσον ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης επισκεφθεί ή πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων μέσω
του ανωτέρω e-shop, θεωρείται ότι αποδέχεται αυτόματα αυτούς τους όρους τους οποίους θα πρέπει
να διαβάσει προσεκτικά καθόσον στο εξής κάθε συναλλαγή του με το παρόν e-shop θα υπόκεινται
στους συγκεκριμένους όρους χρήσης, εκτός από τις περιπτώσεις που αποκλίσεις από τους εν λόγω
όρους αναφέρονται ρητώς. Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης εγγράφεται μία φορά κάνοντας χρήση του
μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (e-mail) και Κωδικός Πελάτη (password).
 
2. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης
 
Η επιχείρηση καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του
περιεχομένου της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματός της να διέπονται από ακρίβεια,
ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα – ωστόσο δεν
εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της επιχείρησης για οποιουδήποτε
είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής. Στον χρήστη/
πελάτη/επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και
αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων
αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη/
επισκέπτη και η επιχείρηση και οι προμηθευτές της δεν υποχρεούνται να καλύψουν ή να ανορθώσουν
οποιαδήποτε ζημία ή διαφορά ή βλάβη, άμεση ή έμμεση από τη χρήση ή εκτέλεση των παρεχομένων
μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Παρά την προσπάθεια της επιχείρησης για έγκυρη και πλήρως
ενημερωμένη πληροφόρηση της ιστοσελίδας της η ίδια και οι προμηθευτές της δεν αντιπροσωπεύουν και
δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά
με αυτές γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών
εγγυήσεων και των προϋποθέσεων που διέπουν την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο
σκοπό, τίτλο και παραβίαση των προϊόντων. Τα κείμενα που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα και
περιέχονται στην ιστοσελίδα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή υποκαθιστώντας
τους αρμόδιους επαγγελματίες.
 
Ειδικά οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την επιχείρηση. Επιπλέον, όσον αφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των προϊόντων που προέρχονται από τους συνεργάτες ή τους
προμηθευτές της επιχείρησης, η επιχείρηση δύναται να προβαίνει σε βελτιώσεις, συμπληρώσεις,
τροποποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή και απαλλάσσεται κάθε ευθύνης όσον αφορά το περιεχόμενό τους.
 
3. Διόδευση σε Ιστοσελίδες Τρίτων
 
Μέσω της ιστοσελίδας/e-shop δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/πελάτες/επισκέπτες να
διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το
περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η επιχείρηση
δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα,
νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις
ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω
διαδικτυακών τόπων. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων
με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους ιδιοκτήτες τους,
αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε
ειδικού συνδέσμου δεν σημαίνει έγκριση από την επιχείρηση του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου
του τρίτο και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για τους Όρους Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί με τις θέσεις,
τις απόψεις και το περιεχόμενό τους. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του
χρήστη/πελάτη/επισκέπτη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των
διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών/πελατών/επισκεπτών
από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 
Η επιχείρηση έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με
οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 
4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εμπορικά Σήματα
 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/e-shop (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό,
γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η
οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Eλληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο Περιεχόμενο
της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες,
επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε
μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την
Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής
αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση,
αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία
παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον
πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας/e-shop. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά
σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/e-shop της Εταιρίας,
αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι
απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι
ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση,
μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο
εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας/e-shop με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή του
εκάστοτε δικαιούχου.
 
5. Λειτουργία της Ιστοσελίδας/e-shop
 
Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί λογισμικό
κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε
είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του
χρήστη/πελάτη/επισκέπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε
αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες
που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 
6. Συμπεριφορά χρηστών/πελατών/επισκεπτών
 
Οι χρήστες/πελάτες/επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις
διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις
τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση
αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού,
παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης/πελάτης/
επισκέπτης της ιστοσελίδας/e-shop ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο
της επιχείρησης, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας/e-shop και των υπηρεσιών
που προσφέρονται μέσω αυτής αλλά και για οποιαδήποτε ζημία της επιχείρησης ή τρίτων χρηστών/
πελατών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από την παραβίαση των κανονισμών και όρων χρήσης του
ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων των
χρηστών/πελατών/επισκεπτών της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση εμπλακεί σε
οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται
στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη που προβλέπονται στους παρόντες
όρους, ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης θα οφείλει να αποζημιώσει τη επιχείρηση εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας
(password), κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση
του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της
επιχείρησης από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. Ο χρήστης/πελάτης/
επισκέπτης οφείλει να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη
διάρκεια της εγγραφής και τα οποία ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη η επιχείρηση έχει το
 
δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του. Επίσης να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το
λογαριασμό του στο τέλος κάθε συναλλαγής και να παρέχει ορθά Στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για
τις παραγγελίες στις οποίες προβαίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 
7. Τροποποίηση Όρων Χρήσης
 
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των
χρηστών/πελατών/επισκεπτών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κατά
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες/πελάτες/
επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να
κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.
 
8. Αποζημίωση
 
Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου
οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση
του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική
διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε
καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 
9. Προσωπικά Δεδομένα
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής και μόνο (και αποδοχής ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η επιχείρηση) είναι η γνωστοποίηση από πλευράς
του χρήστη ορισμένων προσωπικών του στοιχείων. Όταν ο χρήστης προβαίνει σε μια παραγγελία,
ζητείται το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που
θα παραγγείλει, ο αριθμός σταθερού (ή άλλου) τηλεφώνου και fax, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το
επάγγελμά του και στην περίπτωση που επιλέξει η καταβολή του τιμήματος της αγοραπωλησίας να γίνει
μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της. Τα δεδομένα των χρηστών/πελατών/
επισκεπτών, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους, με την
εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (δικαστήριο κλπ.). Η
επιχείρηση τα διατηρεί και χρησιμοποιεί μόνο για λόγους ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πελατών
της και στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους.
 
Ο κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης δικαιούται να ενημερωθεί από την επιχείρηση και τους προμηθευτές
των προϊόντων της σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από την επιχείρηση ή/και να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που τον αφορά και ειδικότερα να ζητήσει τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση,
τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την
επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και
ενέργεια και να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Δυρραχίου 4-6 συνοδευόμενη από αποδεικτικά
έγγραφα περί της ταυτότητας του αιτούντος. Η επιχείρηση υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση
δε υποβολής ψευδών στοιχείων η επιχείρηση δύναται να προβεί σε διαγραφή του χρήστη και διακοπή της
οποιασδήποτε σχέσης του με την ιστοσελίδα/e-shop.
 
Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γνωστοποιούνται (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) στην αρμόδια
τράπεζα για τη χρήση που έχουν δοθεί από τον χρήστη και στη συνέχεια ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ αμέσως
από τη βάση της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, εξασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Η επιχείρηση όμως δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν
αγορές των χρηστών/πελατών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της ενώ
παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν
παραγγελίες τους.
 
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα/e-shop της επιχείρησης διέπονται
από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/
2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Ν. 2472/1997 με την
προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) καθώς επίσης και από το Νόμο
περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από
απόσταση όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 
Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία
 
Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η
επιχείρηση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη
 
εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου
ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της
επιχείρησης συναινεί ρητά στην εγγραφή του στην αντίστοιχη υπηρεσία και στην παραχώρηση των
κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην επιχείρηση, τα
οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στο χρήστη/
πελάτη/επισκέπτη σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η
δυνατότητα διαγραφής του από τις αντίστοιχες λίστες.
 
10. Ασφάλεια
 
Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι
χρήστες/πελάτες/επισκέπτες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και
οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται
αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η
επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των
πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρόλα δεν εγγυάται ότι οι ως άνω τεχνολογίες
και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε χρήστη/πελάτη/επισκέπτη οποιαδήποτε
παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας/e-shop, αναλαμβάνει την υποχρέωση
όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση άλλως θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι σε
αυτή. H επιχείρηση χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα/e-shop το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online
εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του
χρήστη/πελάτη/επισκέπτη, όπως ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση του
κ.λ.π., έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του
Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο
για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση
στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία
κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός
πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να
αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες
κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL,
προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά
την μεταφορά.
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
1. Το πωλούμενο είδος
 
Η επιλογή των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας/e-shop της επιχείρησης έχει γίνει με
αυστηρά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία αυτών είναι διαθέσιμα σε κάθε χρήστη/
πελάτη/επισκέπτη της, ο οποίος μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που
παρατίθενται σε αυτή. Αν και η επιχείρηση έχει επιμεληθεί την όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή
των πωλούμενων προϊόντων, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη που μπορεί να
εμφανιστούν στην απεικόνισή τους στη ιστοσελίδα/e-shop ή για την ακρίβεια της απεικόνισής τους αυτής
και δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει
για το λόγο αυτό. Η επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος ΔΕΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ.
 
2. Τιμές
 
Οι τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα/e-shop είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις εκάστοτε
θεσπιζόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ) αναλόγως της κατηγορίας και του είδους, εκτός από
τα έξοδα αποστολής και αφορούν τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της επιχείρησης.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το χρήστη/πελάτη/επισκέπτη και αγοραστή του προϊόντος και
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας
επιπλέον της τιμής των παραγγελθέντων προϊόντων. Το www.pharmacynow.gr επιφυλάσσεται ρητά του
 
δικαιώματος τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα της ιστοσελίδας/e-shop του σε
οποιαδήποτε στιγμή δεσμευόμενο όμως από τις τιμές που αναγράφονταν στην ιστοσελίδα/e-shop κατά τη
στιγμή της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη.
 
3. Διαθεσιμότητα
 
Κάθε παραγγελία εκτελείται μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων της επιχείρησης τα οποία
ενδεικτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα/e-shop και δεν είναι δεσμευτικά για την επιχείρηση. Σε
περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα της επιχείρησης, ο χρήστης/
πελάτης/επισκέπτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία της παραγγελίας για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος.
 
4. Παράδοση προϊόντων
 
Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης μετά την επιλογή προϊόντος, συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία
αποστολής κι επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ολοκληρώνει την παραγγελία. Ωστόσο,
πριν την πραγματοποίηση της αγοράς πρέπει να επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων που επιθυμεί,
προκειμένου να διορθώνει τυχόν λαθεμένες επιλογές. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στον χρήστη/πελάτη/
επισκέπτη ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της αγοράς, του προϊόντος, της τιμής και των τυχόν
εξόδων αποστολής, οπότε και θεωρείται ότι η αγορά/παραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Ο προμηθευτής του
προϊόντος στη συνέχεια θα επιβεβαιώνει σε εύλογο διάστημα με κάθε πρόσφορο μέσο (πχ τηλεφωνικά,
με e-mail, κλπ) την πραγματοποιηθείσα αγορά/παραγγελία, ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται
τυχόν σφάλματα και να αποφεύγονται μη επιθυμητές παραγγελίες από το μη εξοικειωμένο καταναλωτή
πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η γλώσσα στην οποία δύνανται να πραγματοποιούνται οι αγορές
είναι η ελληνική.
 
Αν η παραγγελία του χρήστη καταχωρηθεί πριν τις 12 μ.μ., συσκευάζεται εντός της ημέρας, με
την επιφύλαξη ότι το προϊόν που παραγγέλθηκε είναι διαθέσιμο στο απόθεμα της επιχείρησης. Οι
προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές και μπορούν ενδεχομένως
να τροποποιηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη
για τυχόν συνέπειες που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώλεια του δέματος του χρήστη/
πελάτη/επισκέπτη εκ μέρους του μεταφορέα. Σε περίπτωση μη λήψης του δέματος στις αναφερόμενες
προθεσμίες, διενεργείται έρευνα ως προς τις ευθύνες του μεταφορέα που διαρκεί ως και 15 ημέρες
κατά τις οποίες δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε αποζημίωση ή επαναποστολή προϊόντος. Συνιστάται
ο έλεγχος από το χρήστη κατά την παραλαβή του προϊόντος της παραγγελίας κι εφόσον αυτό δεν
αντιστοιχεί στην παραγγελία συμπληρώνεται η σχετική διαπίστωση στο δελτίο παράδοσης υπό μορφή
χειρόγραφης παρατήρησης με την υπογραφή του χρήστη. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί
μέσω fax (210 5154757) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα/e-shop της
επιχείρησης το οποίο προστατεύεται από spam bots, και για το οποίο απαιτείται να είναι ενεργοποιημένη
η Javascript) αυθημερόν ή το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα μετά από την παραλαβή της παραγγελίας
από το χρήστη/πελάτη. Πέραν της προθεσμίας αυτής οποιαδήποτε αίτηση δε γίνεται δεκτή και η
επιχείρηση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τη συναλλαγή αυτή.
 
Η παράδοση παραγγελίας δύναται να καθυστερήσει 24 ώρες. Κυρίως δε των παραγγελιών που
πληρώνονται μέσω πιστωτικής κάρτας λόγω της ανάγκης επιβεβαίωσης των στοιχείων των συναλλαγών
για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή του ενδεχομένου απάτης μέσω
πιστωτικών καρτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιχείρηση δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες για την επικύρωση της αγοράς από το χρήστη. Επιπλέον, η επιχείρηση δύναται να ζητήσει
από το χρήστη αποστολή του δελτίου ταυτότητας ή αποδεικτικών εγγράφων της κατοικίας του μέσω fax,
email ή ταχυδρομείου για κάθε συναλλαγή της οποίας το ύψος υπερβαίνει το όριο των 200 ευρώ.
 
Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι
δυνατό να παραδώσει η επιχείρηση τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου ενημερώνει τον
χρήστη/πελάτη/επισκέπτη μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αυτός αν επιθυμεί, υπό αυτές τις
συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
 
5. Κόστος αποστολής προϊόντων
 
Για αποστολές εντός Αθηνών και Λεκανοπεδίου Αττικής και από ύψος παραγγελίας από 49 € και άνω,
 
ανεξαρτήτως όγκου ή βάρους, η μεταφορά είναι εντελώς δωρεάν
Για αποστολές εντός Αθηνών και λεκανοπεδίου Αττικής και μέχρι ύψους
παραγγελίας 49 € η μεταφορά θα γίνεται με εταιρία ταχυμεταφοράς με ελάχιστη χρέωση 3 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Για κάθε
αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς η χρέωση διαμορφώνεται σε
2 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
 
Για αποστολές σε περιοχές Αττικής εκτός Λεκανοπεδίου και επαρχία (χερσαίους και νησιωτικούς
προορισμούς) η χρέωση διαμορφώνεται σε 4 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής στους
ανωτέρω προορισμούς το κόστος ανέρχεται σε 6 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
 
Από τα ως άνω εξαιρούνται προϊόντα που ο όγκος τους σε σχέση με το βάρος τους επηρεάζουν τον
τρόπο φόρτωσής τους και ως εκ τούτου η χρέωση γίνεται με ογκομέτρηση ή με άλλη συμφωνία με τη
μεταφορική εταιρεία κατόπιν σχετικής συνεννόησης.
 
Για αποστολές στο εξωτερικό ισχύει ο κατάλογος των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 
6. Τρόποι Πληρωμής
 
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χρηστών διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι
πληρωμής:
 
- Αντικαταβολή: Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα έρχονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών
συνεργαζόμενης με την επιχείρηση και ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης πληρώνει το αντίτιμο την στιγμή
της παραλαβής. Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται σε 2 €.
 
- Πιστωτική κάρτα: Με πιστωτική κάρτα MasterCard ή VISA μπορεί ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης
μέσα από την φόρμα παραγγελίας του χρήστη. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών
καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον περιβάλλον της τράπεζας με
κρυπτογράφηση 128 bit SSL(Secure Socket Layer).
 
- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Καταθέτοντας ο χρήστης/πελάτης τα χρήματα για τις
παραγγελίες ή μέσω Web Banking σε έναν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης:
 
Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού
IBAN λογαριασμού
 
Τράπεζα Πειραιώς
5045-033449-960
GR12 0172 0450 0050 4503 3449 960
 
Γενική Τράζεζα
9800629318 02
GR83 0150 0160 0000 9800 6293 182
 
Στην περίπτωση αυτή πριν την κατάθεση των χρημάτων απαιτείται ενημέρωση της επιχείρησης στο
ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο, sales@pharmacynow.gr ,για να δεσμευτεί το προϊόν από το απόθεμα και
μετά την κατάθεση των χρημάτων απαιτείται τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επιβεβαίωση της κατάθεσης στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@pharmacynow.gr, το δε ποσό να κατατεθεί στο λογαριασμό εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
προστατεύεται από κακόβουλη χρήση και απαιτεί ενεργοποίηση της Javascript. Το αντίστοιχο τηλέφωνο
επικοινωνίας είναι: 2105154618
 
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα/e-shop της επιχείρησης ελέγχονται και
αξιολογούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Αν αυτές εκτιμούν πως υπάρχει κίνδυνος και αρνούνται
να εγγυηθούν την ασφάλεια μιας συναλλαγής, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη διεκπεραίωση
της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη.
 
- Πληρωμή στο Κατάστημα
 
Η διεύθυνση του καταστήματος της επιχείρησης είναι: Δυρραχίου αρ. 4 Σεπόλια, όπου θα πρέπει να γίνει
και η παραλαβή του προϊόντος
 
7. Ακύρωση παραγγελίας
 
Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) ο χρήστης θα πρέπει να στείλει e-mail στο
 
sales@pharmacynow.gr Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει ο
χρήστης/πελάτης να έχει ενεργοποιημένη τη Javascript ή fax στο 210-5154757 Η δυνατότητα αυτή
προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα ενημερωθεί ο χρήστης/πελάτης με οποιοδήποτε τρόπο για την
αποστολή της παραγγελίας του. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.
 
8. Υπαναχώρηση – Επιστροφή προϊόντος
 
Ο χρήστης/πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει το προϊόν που
αγόρασε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο της υπαναχώρησης, εντός
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Στην
περίπτωση αυτή τον επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων (το προϊόν
αποστέλλεται με ευθύνη του πελάτη) και θα πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση πριν την επιστροφή
μέσω e-mail στο sales@pharmacynow.gr και η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα
προς επιστροφή είναι: Δυρραχίου αρ. 4 Σεπόλια,. προκειμένου να καταγραφεί το αίτημα, σε αντίθετη
περίπτωση η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή.
 
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι στην ίδια άριστη
κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή, να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί
με οποιοδήποτε τρόπο η αρχική συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το
τιμολόγιο και πλήρες περιεχόμενο (τυχόν εξαρτήματα, οδηγίες χρήσης, κτλ.). Δέον θα ήταν η επιστροφή
του προϊόντος να γίνεται ως συστημένο δέμα και ενδεχομένως αποστολή δηλωμένης αξίας που να
αντιπροσωπεύει το κόστος των προϊόντων που αποστέλλεται ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις
κλοπής ή απώλειας από τις μεταφορικές υπηρεσίες, καθόσον η επιστροφή πραγματοποιείται με ευθύνη
του χρήστη/πελάτη. Κάθε προϊόν που θα έχει υποστεί ζημιές, ή του οποίου η συσκευασία θα έχει υποστεί
φθορές, δε θα λάβει αποζημίωση. Για το προϊόν που επιστράφηκε και είναι ελλιπές ή έχει υποστεί ζημιές,
η μείωση της τιμής εναπόκειται στην αποκλειστική ευχέρεια της επιχείρησης με βάση τη διάγνωση
που θα πραγματοποιηθεί από το αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης άλλως η επιστροφή ακυρώνεται και
επιβαρύνεται ο χρήστης/πελάτης τα έξοδα αποστολής.
To κατάστημα δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους
πελάτες του μέσω της ιστοσελίδας/e-shop καθόσον όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους
προμηθευτές συσκευασμένα. Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα
ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν ο χρήστης/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα
αντικατάστασής του χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
 
Επιστροφή χρημάτων: Πραγματοποιείται μόνο αν προηγηθεί επικοινωνία του χρήστη/πελάτη με την
επιχείρηση όπως ανωτέρω περιγράφεται εντός 24 ωρών απ' την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος,
με το οποίο γνωστοποιεί το αίτημά του και τους λόγους αυτού και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για την επιστροφή του προϊόντος. Πέραν των ανωτέρω 24 ωρών δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων αλλά
μόνο αλλαγή προϊόντος. Αναλόγως του τρόπου επιλογής πλη

Created by: makeasite.gr
pharmacynow.gr Copyright 2011