Προσωπικά δεδομένα

Το Παρών κείμενο είναι Αυτούσιο κομμάτι των Γενικών όρον χρήσης του pharmacynow.gr

9. Προσωπικά Δεδομένα
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής και μόνο (και αποδοχής ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η επιχείρηση) είναι η γνωστοποίηση από πλευράς
του χρήστη ορισμένων προσωπικών του στοιχείων. Όταν ο χρήστης προβαίνει σε μια παραγγελία,
ζητείται το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που
θα παραγγείλει, ο αριθμός σταθερού (ή άλλου) τηλεφώνου και fax, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το
επάγγελμά του και στην περίπτωση που επιλέξει η καταβολή του τιμήματος της αγοραπωλησίας να γίνει
μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της. Τα δεδομένα των χρηστών/πελατών/
επισκεπτών, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους, με την
εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (δικαστήριο κλπ.). Η
επιχείρηση τα διατηρεί και χρησιμοποιεί μόνο για λόγους ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πελατών
της και στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους.
 
Ο κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης δικαιούται να ενημερωθεί από την επιχείρηση και τους προμηθευτές
των προϊόντων της σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από την επιχείρηση ή/και να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που τον αφορά και ειδικότερα να ζητήσει τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση,
τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την
επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και
ενέργεια και να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Δυρραχίου 4-6 συνοδευόμενη από αποδεικτικά
έγγραφα περί της ταυτότητας του αιτούντος. Η επιχείρηση υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση
δε υποβολής ψευδών στοιχείων η επιχείρηση δύναται να προβεί σε διαγραφή του χρήστη και διακοπή της
οποιασδήποτε σχέσης του με την ιστοσελίδα/e-shop.
 
Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γνωστοποιούνται (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) στην αρμόδια
τράπεζα για τη χρήση που έχουν δοθεί από τον χρήστη και στη συνέχεια ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ αμέσως
από τη βάση της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, εξασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Η επιχείρηση όμως δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν
αγορές των χρηστών/πελατών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της ενώ
παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν
παραγγελίες τους.
 
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα/e-shop της επιχείρησης διέπονται
από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/
2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Ν. 2472/1997 με την
προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) καθώς επίσης και από το Νόμο
περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από
απόσταση όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 
Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία
 
Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η
επιχείρηση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη
 
εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου
ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της
επιχείρησης συναινεί ρητά στην εγγραφή του στην αντίστοιχη υπηρεσία και στην παραχώρηση των
κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην επιχείρηση, τα
οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στο χρήστη/
πελάτη/επισκέπτη σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η
δυνατότητα διαγραφής του από τις αντίστοιχες λίστες.
 
10. Ασφάλεια
 
Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι
χρήστες/πελάτες/επισκέπτες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και
οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται
αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η
επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των
πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρόλα δεν εγγυάται ότι οι ως άνω τεχνολογίες
και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε χρήστη/πελάτη/επισκέπτη οποιαδήποτε
παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας/e-shop, αναλαμβάνει την υποχρέωση
όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση άλλως θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι σε
αυτή. H επιχείρηση χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα/e-shop το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online
εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του
χρήστη/πελάτη/επισκέπτη, όπως ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση του
κ.λ.π., έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του
Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο
για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση
στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία
κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός
πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να
αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες
κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL,
προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά
την μεταφορά.
 

Created by: makeasite.gr
pharmacynow.gr Copyright 2011